Strona główna » Jednostki organizacyjne » Organ szkoły » Dyrektor Szkoły

Dyrektor Szkoły


Dyrektor kieruje bieżącą pracą szkoły, a w szczególności:

- zapewnia bezpieczne warunki uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;
- opracowuje arkusz organizacji pracy szkoły na dany rok oraz tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
- kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły i wydaje decyzje administracyjne w zakresie zezwolenia na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą;
- kontroluje spełnianie rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły;
- decyduje o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej;
- zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii;
- zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń, wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii;
- zwalnia ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem lub z zespołem Aspergera na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej z nauki drugiego języka obcego do końca danego etapu edukacyjnego;
- przyjmując dziecko spoza obwodu szkoły, zawiadamia o tym dyrektora szkoły z obwodu, w którym dziecko mieszka;
- organizuje warunki do prawidłowej realizacji Konwencji o prawach dziecka;
- reprezentuje szkołę na zewnątrz;
- przewodniczy Radzie Pedagogicznej i wykonuje jej uchwały oraz wstrzymuje uchwały niezgodne z przepisami;
- przydziela nauczycielom, w uzgodnieniu z radą pedagogiczną, prace i zajęcia
- zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań oraz doskonaleniu zawodowym;
- wspomaga nauczycieli w awansie zawodowym, wyznacza opiekuna stażu;
- dokonuje oceny pracy nauczycieli i oceny ich dorobku zawodowego;
- prowadzi dokumentację pedagogiczną, zgodnie z odrębnymi przepisami;
- zatrudnia i zwalnia pracowników, zgodnie z odrębnymi przepisami;
- współdziała z organizacjami związkowymi w zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami;
- przyznaje nagrody i wymierza kary pracownikom szkoły;
- występuje z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla pracowników szkoły;
- wydaje polecenia służbowe i polecenia dotyczące różnych obszarów działalności szkoły;
- opracowuje i realizuje plan finansowy Szkoły, stosownie do przepisów określających zasady gospodarki finansowej szkół;
- administruje zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie z ustalonym regulaminem;
- sprawuje nadzór nad działalnością administracyjno-gospodarczą Szkoły;
- współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim;
- rozstrzyga sprawy szkolne między organami Szkoły;
- dba o skuteczny przepływ informacji między organami Szkoły;
- podejmuje decyzje o przełożeniu lub zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków określonych odrębnymi przepisami;
- współdziała ze szkołami wyższymi i zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych;
- jako przewodniczący szkolnej komisji egzaminacyjnej organizuje egzamin ósmoklasisty oraz egzamin gimnazjalny;
- odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia;
- ustala zasady korzystania przez uczniów z podręczników szkolnych;
- wykonuje czynności związane z zakupem do biblioteki szkolnej podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych;
- organizuje współpracę ze stowarzyszeniami lub innymi organizacjami w zakresie działalności eksperymentalnej;
- organizuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi zgodnie z ich potrzebami;
- wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych.
- w przypadkach uzasadnionych potrzebami organizacyjnymi Szkoły, Dyrektor Szkoły tworzy, za zgodą organu prowadzącego stanowisko Wicedyrektora Szkoły. Po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, Dyrektor Szkoły powołuje osobę na stanowisko Wicedyrektora.Informacje powiązane:

- JEDNOSTKI PODLEGŁE:
- osoby:
- dokumenty i informacje:Typ jednostki: Organ szkoły
Autor informacji: Statut Szkoły
Informację wprowadził: Mikołaj Kulczak
Opublikowany dnia: 2020-10-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2020-10-29
Zmian: 0