Strona główna » Jednostki organizacyjne » Organ szkoły » Rada Pedagogiczna

Rada PedagogicznaDo kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należą:
- zatwierdzenie planów pracy szkoły;
- podejmowanie uchwał w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów;
- ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły;
- podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych;
- ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły.

Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
- organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć;
- projekt planu finansowego Szkoły;
- wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród, odznaczeń i innych wyróżnień;
- propozycje Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem w sprawach:
- doskonalenia organizacji nauczania i wychowania;
- oceny pracy nauczyciela.

Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie z funkcji Dyrektora Szkoły. Organ prowadzący Szkołę przeprowadza postępowanie wyjaśniające i w ciągu 14 dni powiadamia o jego wynikach radę pedagogiczną.

Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły w zakresie realizacji zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: Dyrektor Szkoły i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.

Rada Pedagogiczna obraduje na zebraniach lub powołanych przez siebie zespołach.
Zebrania organizowane są przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym półroczu w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb.

W zebraniach mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

Zebrania Rady Pedagogicznej zwołuje i prowadzi Dyrektor Szkoły.

Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

Protokoły z zebrań są zapisane w formie elektronicznej, wydrukowane przechowywane w segregatorze pod opieką dyrektora szkoły.

Protokoły z jednego roku szkolnego obejmują okres od 1 września do 31 sierpnia i tworzą księgę protokołów.

Księga protokołów stanowi podstawową dokumentację szkoły.

Protokół sporządza się w ciągu 7 dni od daty zebrania, a w ciągu 14 dni członkowie Rady Pedagogicznej zapoznają się z jego treścią i zgłaszają ewentualne poprawki.
Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków i mają charakter aktu prawnego.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek decyzje i uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zdalnie przez głosowanie za pomocą różnych środków komunikacji elektronicznej, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków i mają charakter aktu prawnego. Wszystkie podjęte decyzje i uchwały muszą być utrwalone w formie protokołu. (obowiązuje od 9 czerwca 2020 roku.)

Dyrektor Szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami i powiadamia o tym fakcie organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z prawem po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego. Rozstrzygnięcie organu nadzorującego jest ostateczne.

Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej obowiązane są do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu, które mogą naruszyć dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i pracowników szkoły.

Szczegółowe zasady funkcjonowania rady określa regulamin Rady Pedagogicznej.Informacje powiązane:

- osoby:Typ jednostki: Organ szkoły
Autor informacji: Statut Szkoły
Informację wprowadził: Mikołaj Kulczak
Opublikowany dnia: 2020-10-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2020-10-29
Zmian: 0