Strona główna » Jednostki organizacyjne » Organ szkoły » Rada Rodziców

Rada Rodziców


Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców Szkoły oraz podejmowanie działań, które zmierzają do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a także występowanie z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły. Radę Rodziców tworzą przedstawiciele rad oddziałowych, po jednej osobie z każdego oddziału, którzy są wybierani w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.

Prezydium Rady Rodziców jest wybierane na pierwszym plenarnym posiedzeniu i kieruje pracami Rady Rodziców.

Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.

Do kompetencji Rady Rodziców należy:
- uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczo- profilaktycznego Szkoły;
- opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania Szkoły;
- opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek Rada Rodziców podejmuje decyzje zdalnie przez głosowanie za pomocą różnych środków komunikacji elektronicznej. Wszystkie podjęte decyzje muszą być utrwalone w formie protokołu. (obowiązuje od 9 czerwca 2020 roku.)

W celu wspierania działalności statutowej szkoły rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł.

Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo- profilaktycznego, program ten ustala Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny; program ustalony przez Dyrektora Szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.Informacje powiązane:
Typ jednostki: Organ szkoły
Autor informacji: Statut Szkoły
Informację wprowadził: Mikołaj Kulczak
Opublikowany dnia: 2020-10-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2020-10-29
Zmian: 0