Strona główna » Jednostki organizacyjne » Organ szkoły » Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski


W szkole działa Samorząd Uczniowski. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

Regulamin Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.

Wnioski, opinie dotyczące wszystkich spraw Szkoły zgłaszają uczniowie Dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej za pośrednictwem Samorządu Uczniowskiego. Wnioski i opinie składane organom szkoły dotyczą w szczególności realizacji podstawowych praw ucznia:
- prawa do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
- prawa do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
- prawa do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokojenia własnych zainteresowań;
- prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;
- prawa do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem szkoły;
- prawa wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

Samorząd w porozumieniu z Dyrektorem może podejmować działania z zakresu wolontariatu i wyłonić ze swojego składu radę wolontariatu.Informacje powiązane:
Typ jednostki: Organ szkoły
Autor informacji: Statut Szkoły
Informację wprowadził: Mikołaj Kulczak
Opublikowany dnia: 2020-10-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2020-10-29
Zmian: 0