Strona główna » Jednostki organizacyjne » Jednostka » Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowym Belęcinie

Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowym Belęcinie


Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa, a w szczególności: Ustawy Prawo Oświatowe, Karty Nauczyciela, Konwencji Praw Dziecka, uwzględniając treści zawarte w programie wychowawczo-profilaktyczny Szkoły dostosowanym do potrzeb rozwojowych ucznia oraz potrzeb danego środowiska.

Celem Szkoły jest:
- zapewnienie uczniom warunków umożliwiających pełny rozwój umysłowy, moralny, emocjonalny i fizyczny w zgodzie z ich indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami, możliwościami psychofizycznymi w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej;
- wprowadzenie uczniów w świat kultury, sztuki i nauki wybranych dyscyplin na poziomie umożliwiającym dalsze kształcenie;
- zapewnienie uczniom warunków umożliwiających zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia Szkoły oraz złożenia egzaminów końcowych;
- wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności stosownie do ich rozwoju i zdolności;
- stworzenie uczniom warunków umożliwiających rozwój ich talentów i zainteresowań społecznych, artystycznych oraz sportowych;
- rozwijanie umiejętności społecznych, dążenie do umacniania w uczniach wiary we własne siły i możliwości, w osiąganie sukcesów oraz dążenia do osiągania celów;
- rozwijanie wrażliwości moralnej uczniów, otwartości na poglądy i potrzeby innych ludzi;
- dążenie do umacniania w uczniach poczucia tożsamości narodowej, kulturowej, historycznej i etnicznej;
- rozwijanie w uczniach umiejętności poznawania siebie oraz otoczenia rodzinnego, społecznego, kulturowego, technicznego i przyrodniczego dostępnego doświadczeniu ucznia;
- kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości i kreatywności sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym poprzez stosowanie w procesie kształcenia innowacyjnych rozwiązań programowych, organizacyjnych lub metodycznych;
- rozbudzanie potrzeb korzystania z dzieł myśli ludzkiej i dóbr kultury, rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz zdolności twórczego myślenia, zachęcanie uczniów do samokształcenia;
- ułatwianie rozumienia i poznawania samego siebie, znajdowania swego miejsca w społeczeństwie, przyjmowania odpowiedzialności za siebie i innych;
- kształtowanie racjonalnego podejścia do problemów życiowych i umiejętności ich rozwiązywania;
- kształtowanie u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu.

Zadaniem Szkoły jest:
- zapewnienie opieki i wspomagania w rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku w poczuciu więzi z rodziną;
- uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka, troska o zapewnienie równych szans;
- dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do psychofizycznych możliwości uczniów;
- stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, obowiązkowości, podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie;
- stwarzanie warunków do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych dzieci;
- stwarzanie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej;
- inspirowanie aktywności badawczej oraz wyrażania myśli i przeżyć;
- zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego i psychicznego oraz zachowań prozdrowotnych;
- upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy o zasadach zrównoważonego rozwoju;
- stworzenie uczniom warunków do nabywania i utrwalania wiedzy i umiejętności;
- kształtowanie patriotyzmu oraz postawy dociekliwości i refleksyjności;
- kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym;
- systematyczne diagnozowanie zagrożeń związanych z uzależnieniami, przemocą, agresją i zapobieganie tym zjawiskom, podejmowanie działań z uczniami, u których zespół zjawisk psychicznych i oddziaływań środowiskowych stwarza wysokie prawdopodobieństwo uzależnień;
- prowadzenie edukacji prozdrowotnej, promowanie zdrowia psychicznego, współdziałanie z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i poradniami zdrowia psychicznego lub innymi poradniami specjalistycznymi, także z policją i sądem;
- upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych;
- współdziałanie z rodzicami, rodziną i wspomaganie wychowawczej roli rodziny;
- realizacja zadań programu wychowawczo-profilaktycznego Szkoły;
- podejmowanie odpowiednich kroków w celu zapobiegania wszelkiej dyskryminacji.Informacje powiązane:

- JEDNOSTKI PODLEGŁE:
- dokumenty i informacje:Typ jednostki: Jednostka
Autor informacji: Status szkoły
Informację wprowadził: Mikołaj Kulczak
Opublikowany dnia: 2020-10-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2020-10-29
Zmian: 0